Blame a2ps-ko.po

Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
# a2ps-4.10 Korean po file
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
# CHOI Junho <junker@jazz.snu.ac.kr>, 1998.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Project-Id-Version: a2ps-4.10.1\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"POT-Creation-Date: 1999-02-18 15:03+0100\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"PO-Revision-Date: 2001-01-23 21:00+0900\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Last-Translator: Hwang, Sang-Jin <violiet@suse.de>\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"MIME-Version: 1.0\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: the type of the end-of-line rules, is `any type', i.e.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. lines ended by \n, or \r, or \r\n, or \n\r are OK
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/buffer.c:68
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "any type"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¸ğµç Á¾·ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/routines.c:153 lib/xbackupfile.c:248 lib/xbackupfile.c:276
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/xbackupfile.c:284 src/delegate.c:265
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot create file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Ãâ·Â ÆÄÀÏ `%s'À» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/routines.c:183 lib/routines.c:189 src/delegate.c:274 src/select.c:225
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot open a pipe on `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "`%s'ÀÇ ÆÄÀÌÇÁ¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. E.g.: Delegation `PsNup', from ps to ps
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/delegate.c:394
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Delegation `%s', from %s to %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "À§ÀÓ `%s': %s¿¡¼­ %s·Î\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/delegate.c:413 src/delegate.c:435
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Applications configured for delegation"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾îÇø®ÄÉÀ̼ÇÀº À§ÀÓ ¼³Á¤ÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:96
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "`%s' is a directory"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "`%s'´Â µğ·ºÅ丮ÀÔ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:292 lib/confg.c:459 lib/routines.c:147 src/generate.c:103
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:589 src/main.c:596
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot open file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆÄÀÏ `%s'À» ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Another kind of error occured: exit
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/xbackupfile.c:224 src/generate.c:108
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot get informations on file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆÄÀÏ `%s'ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:175
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[%s (%s): 1 page on 1 sheet]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[%s (%s): 1 ÆäÀÌÁö/1 Àå]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:181
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[%s (%s): %d pages on 1 sheet]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[%s (%s): %d ÆäÀÌÁö/1 Àå]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:188
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[%s (%s): %d pages on %d sheets]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[%s (%s): %d ÆäÀÌÁö/%d Àå]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:215
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[Total: 1 page on 1 sheet] %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[ÇÕ°è: 1 ÆäÀÌÁö/1 Àå] %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:219
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[Total: %d pages on 1 sheet] %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[ÇÕ°è: %d ÆäÀÌÁö/1Àå] %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:224
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[Total: %d pages on %d sheets] %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[ÇÕ°è: %d ÆäÀÌÁö/%d Àå] %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:235
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[No output produced]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[Ãâ·Â ¾øÀ½]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:306
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s, delegated to %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s, %s·Î À§ÀÓ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:312
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[%s (%s): failed. Ignored]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[%s (%s): ½ÇÆĞ. ¹«½ÃÇÔ]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:320
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[%s (unprintable): ignored]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[%s (Ãâ·ÂºÒ°¡´É): ¹«½ÃÇÔ]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:329
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "[%s (binary): ignored]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "[%s (¹ÙÀ̳ʸ®): ¹«½ÃÇÔ]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/generate.c:350
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "plain"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "º¸Åë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lexssh.l:345
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "end-of-line in string constant"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¹®ÀÚ¿­ »ó¼ö ¾È¿¡¼­ ÇàÀÇ ³¡"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lexssh.l:411
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "end-of-line in regular expression"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Á¤±Ô½Ä¿¡¼­ ÇàÀÇ ³¡"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:185
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "received signal %d: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: highlighting level = heavy (2/2)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:224
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "heavy"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "°í±Ş"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: highlighting level = normal (1/2)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:228
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "normal"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "º¸Åë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: highlighting level = none (0/2)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:232
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "none"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾øÀ½"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: Please try not to guess the translation. Go and see
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * in already translated GNU programs (e.g. the most recent
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * versions of GNU recode) for `legal' translations.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:298
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"any later version.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"GNU General Public License for more details.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"º» ÇÁ·Î±×·¥Àº ÇÁ¸® ¼ÒÇÁÆ®¿ş¾îÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ´ç½ÅÀº Free Software\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Foundation¿¡¼­ °øÇ¥ÇÑ GNU ÀÏ¹İ °øÀ¯ ¶óÀ̼¾½º¿¡ µû¶ó(¶óÀ̼¾½ºÀÇ ¹öÀüÀº\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"2À̰ųª, (´ç½ÅÀÌ ¼±ÅÃÇÑ) Â÷ÈÄÀÇ ¾î¶² ¹öÀü), º» ÇÁ·Î±×·¥À» Àç¹èÆ÷\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"±×¸®°í/ȤÀº ¼öÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"º» ÇÁ·Î±×·¥Àº À¯¿ëÇϱ⸦ ¹Ù¶ó´Â ¸¶À½¿¡¼­ ¹èÆ÷µÇÁö¸¸, \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾î¶°ÇÑ º¸Áõµµ °®°í ÀÖÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ½ÉÁö¾î´Â ƯÁ¤ ¸ñÀûÀ» À§ÇÑ\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"»ç¿ëÀÇ ÀûÇÕ¼ºÀ̳ª »óÇ°ÀÇ Áú¿¡ ´ëÇÑ ¾Ï¹¬ÀûÀÎ º¸Áõµµ °®°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â GNU ÀÏ¹İ °øÀ¯ ¶óÀ̼¾½º¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"´ç½ÅÀº º» ÇÁ·Î±×·¥°ú ÇÔ²² GNU ÀÏ¹İ °øÀ¯ ¶óÀ̼¾½ºÀÇ º¹»çº»À» ¹Ş¾ÒÀ»\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"°ÍÀÔ´Ï´Ù. ¸¸¾à ±×·¸Áö ¾Ê´Ù¸é, Free Sofrware Foundation, Inc., 59 Temple\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. ·Î ¹®ÀÇÇϽʽÿÀ.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: If your charset supports the character (c) (which is © in
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. ISO Latin 1), please use it!
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:326
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Copyright (c) 1988, 89, 90, 91, 92, 93 Miguel Santana\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Copyright (c) 1995, 96, 97, 98, 99 Akim Demaille, Miguel Santana\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"ÀúÀÛ±Ç (c) 1988, 89, 90, 91, 92, 93 Miguel Santana\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"ÀúÀÛ±Ç (c) 1995, 96, 97, 98, 99 Akim Demaille, Miguel Santana\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:331
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"ÀÌ°ÍÀº ÇÁ¸® ¼ÒÇÁÆ®¿ş¾îÀÔ´Ï´Ù: º¹»ç Á¶°Ç¿¡ ´ëÇؼ­´Â ¼Ò½º¸¦ º¸¼¼¿ä.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"ƯÁ¤ ¸ñÀûÀ» À§ÇÑ »ç¿ëÀÇ ÀûÇÕ¼ºÀ̳ª »óÇ°ÀÇ Áú¿¡ ´ëÇÑ ¾Ï¹¬ÀûÀÎ º¸Áõµµ °®°í\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: Don't forget to add something about your own translation, e.g.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Written by <Akim.Demaille@inf.enst.fr> and <Miguel.Santana@st.com>
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Translated by <me@here>
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. News, updates and documentation: visit http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Send comments about translation to me@my.email
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:341
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Written by <Akim.Demaille@inf.enst.fr> and <Miguel.Santana@st.com>\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"News, updates and documentation: visit "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"<Akim.Demaille@inf.enst.fr>¿Í <Miguel.Santana@st.com>°¡ ÀÛ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"´º½º, ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿Í ¹®¼­´Â http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/À» ¹æ¹®Çϼ¼¿ä\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"* ¹ø¿ª¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ´Â CHOI Junho<junker@jazz.snu.ac.kr>·Î Çϼ¼¿ä\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:362
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Configuration status of %s %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%sÀÇ ¼³Á¤ »óȲ %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:366 src/main.c:703
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Sheets:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Àå:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:367
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" medium     = %s%s, %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" page layout   = %d x %d, %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" borders     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" file alignment = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" interior margin = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ±âº» Á¾ÀÌ       = %s%s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÆäÀÌÁö´ç ·¹À̾ƿô   = %d x %d (%s, %s)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" °¡ÀåÀÚ¸®       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¾ĞÃà ¸ğµå       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¾ÈÂÊ ¿©¹é       = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:376
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "portrait"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¼¼·Î³Ğ°Ô"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:376
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "landscape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "°¡·Î³Ğ°Ô"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:385
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%d characters per line"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Çà´ç %d°³ ¹®ÀÚ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:388
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%d lines per page"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆäÀÌÁö´ç %d°³ Çà"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:391
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "font size is %gpt"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "±Û²Ã Å©±â´Â %gpt"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:396
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "no"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Æ´Ï¿À"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. number line: each line
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:400
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "each line"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "°¢ Çà"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. number line: each %d line
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:404
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "each %d lines"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "°¢ %d°³ Çà"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:407 src/main.c:719
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Virtual pages:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "°¡»ó ÆäÀÌÁö:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:408
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" number lines     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" format        = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" tabulation size   = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" non printable format = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Çà¹øÈ£        = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Çü½Ä         = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÅÇ Å©±â        = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÀμâÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çü½Ä  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:419
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Headers:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¸Ó¸´¸»:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:420
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" header    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" left footer = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" footer    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" right footer = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" left title  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" center title = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" right title = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" under lay  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¸Ó¸´¸»       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¿ŞÂÊ ²¿¸´¸»     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ²¿¸´¸»       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¿À¸¥ÂÊ ²¿¸´¸»    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¿ŞÂÊ Á¦¸ñ      = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" °¡¿îÁ¦ Á¦¸ñ     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¿À¸¥ÂÊ Á¦¸ñ     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÆäÀÌÁö ¾Æ·¡ ³õÀÓ  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:439 src/main.c:746
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Input:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÀÔ·Â:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:440
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" truncate lines = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" interpret   = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" end of line  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" encoding    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" document title = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" prologue    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" print anyway  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" delegating   = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ±ä Çà ÀÚ¸£±â     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Çؼ®         = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÇàÀÇ ³¡        = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ±âº» ÀÎÄÚµù      = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¹®¼­ Á¦¸ñ       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ±âº» ¼­¹®       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¹«Á¶°Ç Ãâ·Â      = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" À§ÀÓ         = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: a2ps -E --list=options. Warning, this answer is also
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * used for the PPD file. Make it compatible with both.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:465 src/main.c:532
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "selected automatically"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:468 src/main.c:761
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Pretty-printing:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Ãâ·Â ²Ù¹Ì±â:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:469
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" style sheet   = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" highlight level = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" strip level   = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ½ºÅ¸ÀÏ ½ÃÆ®      = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÇÏÀ̶óÀÌÆ® ¼öÁØ    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" À߶󳻱⠼öÁØ     = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:489
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "never make backups"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¹é¾÷À» ¸¸µéÁö ¾Ê´Â´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:493
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "simple backups of every file"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¸ğµç ÆÄÀÏÀÇ °£´ÜÇÑ ¹é¾÷À» ¸¸µç´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. appears in a2ps --version-=existing --list=defaults
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:498
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"numbered backups of files already numbered,\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"              and simple of others"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"¹øÈ£°¡ ÁÖ¾îÁø ¹é¾÷ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¹øÈ£¸¦ ÁÖ°í, ±×·¸Áö ¾ÊÀ¸¸é\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"              ´Ü¼øÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:503
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "numbered backups of every file"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¸ğµç ÆÄÀÏÀÇ ¹øÈ£°¡ ÁÖ¾îÁø ¹é¾÷"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:507 src/main.c:771
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Output:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Ãâ·Â:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:508
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" destination   = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" version control = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" backup suffix  = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Ãâ·ÂÇÏ´Â °÷       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¹öÀü Á¦¾î        = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¹é¾÷ Á¢¹Ì»ç       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:522 src/main.c:782
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "PostScript:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Æ÷½ºÆ®½ºÅ©¸³Æ®:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:523
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" magic number       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Printer Description (PPD) = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" default PPD        = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" page label format     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" number of copies     = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" sides per sheet      = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" page device definitions  = "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¸ÅÁ÷ ¹øÈ£         = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÇÁ¸°ÅÍ ¼³¸í (PPD)     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" 񃧯 PPD         = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÆäÀÌÁö ·¹À̺í Æ÷¸Ë    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" º¹»çº» ¼ö         = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Àå´ç ¸é¼ö         = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÆäÀÌÁö ÀåÄ¡ Á¤ÀÇ     = "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:543
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid " statusdict definitions  = "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "  statusdict Á¤ÀÇ     = "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:546
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid " page prefeed       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr " ÆäÀÌÁö ¹Ì¸® ¹èÃâ     = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * Internal Details
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:555
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Internals:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "³»ºÎ:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:556
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" verbosity level   = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" file command    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" temporary directory = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" library path    = \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Ãâ·Â ¼öÁØ      = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ÆÄÀÏ ¸í·É      = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" Àӽà µğ·ºÅ丮    = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:657
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Usage: %s [OPTIONS]... FILES...\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"  or: %s [OPTIONS]...\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"To print FILES, or to print the standard input.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"Long options marked with * require a yes/no argument, corresponding\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"short options stand for `yes'.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"»ç¿ë¹ı: %s [OPTIONS]... [FILES]...\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" ¶Ç´Â: %s [OPTIONS]...\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"FILES¸¦ Ãâ·ÂÇϰųª Ç¥ÁØ Ãâ·ÂÀ» Ãâ·ÂÇÕ´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"±ä À̸§ ¿É¼ÇÀÇ ÇʼöÀûÀÎ Àμö´Â ªÀº À̸§ ¿É¼Ç¿¡µµ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"*·Î Ç¥½ÃµÈ ±ä À̸§ ¿É¼ÇÀº ¿¹/¾Æ´Ï¿À(yes/no) Àμö°¡ ÇÊ¿äÇϸç,\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"´ëÀÀÇϴ ªÀº À̸§ ¿É¼ÇÀº `¿¹(yes)'¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:670
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Tasks (exit successfully):\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÀÛ¾÷ (¼º°øÀûÀ¸·Î Á¾·á):\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: for helptoman to work better, please make sure that the
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * paragraph TOPIC be indented the same way (with a space at the
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * beginning of continued lines)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:674
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -V, --version       display version\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --help           display this help\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --copyright        display Copyright and copying conditions\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --guess          display guessed types of FILES\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --list=TOPIC        display a report on TOPIC\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"TOPIC can be any non-ambiguous abbreviation of:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" * `defaults': default settings and parameters,\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" * `features': short list of supported media, encodings, style sheets etc.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" * `delegations', `encodings', `variables', `media',\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"  `ppd', `printers', `prologues', `style-sheets', `user-options': \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"  detailed list.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -V, --version       ¹öÀü Á¤º¸¸¦ Ç¥½ÃÇÏ°í Á¾·áÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --help           ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í Á¾·áÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --copyright        ÀúÀ۱ǰú º¹»ç Á¶°ÇÀ» Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --guess          FILESÀÇ Á¾·ù¸¦ ÃßÃøÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --list=TOPIC        TOPICÀÇ º¸°í¼­¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"TOPIC Àº ´ÙÀ½ Áß ÇϳªÀÇ ¸í·áÇÑ Ãà¾à ´Ü¾î°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" * `defaults': ±âº» ¼³Á¤°ú ¸Å°³º¯¼ö,\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" * `features': Áö¿øÇÏ´Â ¸Åü, ÀÎÄÚµù, ½ºÅ¸ÀÏ ½ÃÆ® µîÀÇ ÂªÀº ¸ñ·Ï.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" * `delegations', `encodings', `variables', `media',\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"  `ppd', `printers', `prologues', `style-sheets', `user-options': \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"  ÀÚ¼¼ÇÑ ¸ñ·Ï.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:693
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Global:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Àü¿ª:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:694
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -q, --quiet, --silent   be really quiet\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -v, --verbose[=LEVEL]   set verbosity on, or to LEVEL\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -=, --user-option=OPTION  use the user defined shortcut OPTION\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --debug        enable debugging features\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -D, --define=KEY[:VALUE]  unset variable KEY or set to VALUE\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -q, --quiet, --silent   ¾Æ¹« ¸Ş½ÃÁöµµ Ãâ·ÂÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -v, --verbose       ÀÛ¾÷¿¡ ´ëÇØ ¸Ş½ÃÁö¸¦ Ãâ·ÂÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -=, --user-option=OPTION  »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ´ÜÃà OPTIONÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --debug          µğ¹ö±ë ±â´ÉÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --define=KEY[:VALUE]    ¸ÅÅ©·Î K¿¡ °ª VÀ» ÁöÁ¤Çϰųª ÇØÁ¦ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:704
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -M, --medium=NAME   use output medium NAME\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -r, --landscape    print in landscape mode\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -R, --portrait     print in portrait mode\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --columns=NUM   number of columns per sheet (NUM > 0)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --rows=NUM     number of rows per sheet (NUM > 0)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --major=DIRECTION first fill (DIRECTION=) rows, or columns\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -1, -2, ..., -9    predefined font sizes and layouts for 1.. 9 "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"virtuals\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -A, --file-align=MODE align separate files according to MODE (fill, rank\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"             page, sheet, or a number)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -j, --borders*     print borders around columns\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --margin[=NUM]   define an interior margin of size NUM\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -M, --medium=NAME      Ãâ·Â ¸Åü NAMEÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -1, -2, ..., -9      1-9 °¡»óÆäÀÌÁö¸¦ À§ÇÑ Á¤ÀÇµÈ ·¹À̾ƿô »ç¿ë\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --columns=NUM       Á¾ÀÌ´ç ¿­ ¼ö (NUM > 0)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --rows=NUM         Á¾ÀÌ´ç Çà ¼ö (NUM > 0)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --major=DIRECTION     ¸ÕÀú(DIRECTION=rows,columns)Çà/¿­À» ä¿ó´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -r, --landscape      °¡·Î°¡ ³Ï°Ô ÀμâÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -R, --portrait       ¼¼·Î°¡ ³Ï°Ô ÀμâÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -j, --borders*       ¿­ ÁÖº¯ °¡ÀåÀÚ¸®¸¦ ÀμâÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -A, --compact*       °°Àº Á¾ÀÌ¿¡ µÎ ÆÄÀÏÀ» ÂïÀ» ¼ö ÀÖ°Ô ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --margin[=NUM]       ¾ÈÂÊ ¿©¹é Å©±â¸¦ NUMÀ¸·Î Á¤ÀÇÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:720
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --line-numbers=NUM   precede each NUM lines with its line number\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -C             alias for --line-numbers=5\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -f, --font-size=SIZE    use font SIZE (float) for the body text\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -L, --lines-per-page=NUM  scale the font to print NUM lines per virtual\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -l, --chars-per-line=NUM  scale the font to print NUM columns per "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"virtual\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -m, --catman        process FILE as a man page (same as -L66)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --line-numbers=NUM     NUMÇึ´Ù Çà¹øÈ£¸¦ Ãâ·ÂÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -C             --line-numbers=5¿Í °°½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -f, --fontsize=SIZE    º»¹®¿¡ Å©±âSIZE(float)ÀÇ ÆùÆ®¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -L, --lines-per-page=NUM  °¢ ÆäÀÌÁö¿¡ µé¾î°¥ Çà ¼ö¸¦ Á¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -l, --columns-per-page=NUM °¢ ÆäÀÌÁö¿¡ µé¾î°¥ ¿­ ¼ö¸¦ Á¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -m, --catman        ÆÄÀÏÀ» ¸ÇÆäÀÌÁö·Î ó¸®ÇÕ´Ï´Ù(-L66°ú µ¿ÀÏ)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -T, --tabsize=NUM     ÅÇ Å©±â¸¦ NUM·Î ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --non-printable-format=FMT Ãâ·ÂÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±ÛÀÚµéÀÇ Çü½ÄÀ» FMT·Î ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:732
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Headings:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¸Ó¸´¸»:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:734
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, no-c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -B, --no-header      no page headers at all\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -b, --header[=TEXT]    set page header\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -u, --underlay[=TEXT]   print TEXT under every page\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --center-title[=TEXT]   set page title to TITLE\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --left-title[=TEXT]    set left and right page title to TEXT\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --right-title[=TEXT]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --left-footer[=TEXT]    set sheet footers to TEXT\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --footer[=TEXT]      TEXT may use special $ and % escapes\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --right-footer[=TEXT]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -B, --no-header      ¸Ó¸´¸»À» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -b, --header[=TEXT]    ÆäÀÌÁö ¸Ó¸´¸»À» ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -u, --underlay[=TEXT]   °¢ ÆäÀÌÁö ¾Æ·¡¿¡ TEXT¸¦ Ãâ·ÂÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --center-title[=TEXT]   ÆäÀÌÁö Á¦¸ñÀ» TITLE·Î ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --left-title[=TEXT]    ¿ŞÂÊ°ú ¿À¸¥ÂÊ ÆäÀÌÁö Á¦¸ñÀ» TEXT·Î ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --right-title[=TEXT]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --left-footer[=TEXT]    ²¿¸´¸»À» TEXT·Î ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --footer[=TEXT]      TEXT´Â $°ú %Ưº° ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ ¹®ÀÚ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --right-footer[=TEXT]   ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:747
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -a, --pages[=RANGE]    select the pages to print\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -c, --truncate-lines*   cut long lines\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -i, --interpret*      interpret tab, bs and ff chars\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --end-of-line=TYPE   specify the eol char (TYPE: r, n, nr, rn, any)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -t, --title=NAME      set the name of the job\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --stdin=NAME      set the name of the input file stdin\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --print-anyway*    force binary printing\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -Z, --delegate*      delegate files to another application\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --toc[=TEXT]      generate a table of content\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -a, --pages[=RANGE]    Ãâ·ÂÇÒ ÆäÀÌÁö¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -c, --truncate-lines*   ±ä ÇàÀ» ÀÚ¸¨´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -i, --interpret*      ÅÇ, ¹é½ºÆäÀ̽º(BS), ÆûÇǵå(FF)¸¦ Çؼ®ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --end-of-line=TYPE     ÇàÀÇ ³¡ ¹®ÀÚ¸¦ ÁöÁ¤(TYPE: r, n, nr, rn, any)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -X, --encoding=NAME    ÀÔ·Â ÀÎÄÚµùÀ¸·Î NAMEÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -t, --title=NAME      Ç¥ÁØÀÔ·ÂÀÇ °æ¿ì ÆÄÀÏ À̸§À» ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --stdin=NAME        Ç¥ÁØ ÀÔ·ÂÀÇ ÆÄÀÏ À̸§À» ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --prologue=FILE      PostScript ¾ÕºÎºĞÀ¸·Î FILE.proÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --print-anyway*      ¹«Á¶°Ç Ãâ·ÂÀ» ÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -Z, --delegate*      ÆÄÀÏÀ» ´Ù¸¥ ¾îÇø®ÄÉÀ̼ǿ¡°Ô À§ÀÓÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:762
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -E, --pretty-print[=LANG] enable pretty-printing (set style to LANG)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --highlight-level=LEVEL  set pretty printing highlight LEVEL\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"               LEVEL can be none, normal or heavy\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -g             alias for --highlight-level=heavy\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --strip-level=NUM     level of comments stripping\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -E, --pretty-print[=LANG] Ãâ·Â ²Ù¹Ì±â¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù(½ºÅ¸ÀÏÀº LANG·Î)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --highlight-level=LEVEL  Ãâ·Â ²Ù¹Ì±âÀÇ ÇÏÀ̶óÀÌµå ¼öÁØÀ» LEVEL·Î ÁöÁ¤\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"               LEVELÀº none, normal, heavyÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -g             --highlight-level=heavyÀÇ º°¸í\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --strip-level=NUM     ÁÖ¼®¹® Á¦°Å ¼öÁØ\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:772
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -o, --output=FILE     leave output to file FILE. If FILE is `-',\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"               leave output to stdout.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --version-control=WORD   override the usual version control\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --suffix=SUFFIX      override the usual backup suffix\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -P, --printer=NAME     send output to printer NAME\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -d             send output to the default printer\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -o, --output=FILE     Ãâ·ÂÀ» FILE·Î º¸³À´Ï´Ù. ¸¸¾à FILEÀÌ `-'À̸é\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"               Ãâ·ÂÀº Ç¥ÁØ Ãâ·ÂÀÔ´Ï´Ù.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --version-control=WORD   ¹öÀü Á¦¾î¸¦ ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --suffix=SUFFIX      ¹é¾÷ Á¢¹Ì»ç¸¦ ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -P, --printer=NAME     Ãâ·ÂÀ» ÇÁ¸°ÅÍ NAMEÀ¸·Î º¸³À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -d             Ãâ·ÂÀ» ±âº» ÇÁ¸°ÅÍ·Î º¸³À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:783
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --prologue=FILE    include FILE.pro as PostScript prologue\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --ppd[=KEY]      automatic PPD selection or set to KEY\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -s, --sides=MODE      set the duplex MODE (`1' or `simplex',\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"               `2' or `duplex', `tumble')\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -S, --setpagedevice=K[:V] pass a page device definition to output\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"   --statusdict=K[:[:]V] pass a statusdict definition to the output\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" --ppd[=KEY]        ÀÚµ¿ PPD ¼±Åà ¶Ç´Â KEY·Î ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -n, --copies=NUM      °¢ ÆäÀÌÁö´ç NUM°³ÀÇ ÀåÀ» º¹»çÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -s, --sides=NUM      Àå´ç ¸é¼ö (recto/recto-verso)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -D, --setpagedevice=K[:V] ÆäÀÌÁö ÀåÄ¡ Á¤ÀǸ¦ Ãâ·ÂÀ¸·Î ³Ñ±é´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -S, --statusdict=K[:[:]V] statusdictÁ¤ÀǸ¦ Ãâ·ÂÀ¸·Î ³Ñ±é´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -k, --page-prefeed     ÆäÀÌÁö ¹Ì¸® ³»±â¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" -K, --no-page-prefeed   ÆäÀÌÁö ¹Ì¸® ³»±â¸¦ ºÒ°¡´ÉÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: This is the second place where you are invited to drop
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * a mail to report translation problems. Eg.:
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Report bugs to <a2ps-bugs@gnu.org>
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Report translation problems to <me@there>
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:800
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Report bugs to <bug-a2ps@gnu.org>\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¹ö±× ¸®Æ÷Æ®´Â <bug-a2ps@gnu.org>·Î º¸³» ÁÖ¼¼¿ä\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/main.c:1094
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Table of Content"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Â÷·Ê"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/parsessh.y:236
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot process `%s' which requires a2ps version %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "a2ps ¹öÀü %s¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â `%s'¸¦ ó¸®ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: fonts.l:829 fonts.l:831 fonts.l:833 lib/pathwalk.c:307 lib/pathwalk.c:390
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/select.c:188 src/ssheet.c:845
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot find file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆÄÀÏ `%s%s'À» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. sheets.map can not be found: there is no automatic prettyprinting
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/select.c:190
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "automatic style selection cancelled"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÀÚµ¿ ½ºÅ¸ÀÏ ¼±ÅÃÀº Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/ssheet.c:290
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot compile regular expression `%s': %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Á¤±Ô½Ä `%s'¸¦ ÄÄÆÄÀÏÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/ssheet.c:958 src/ssheet.c:979
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Style Sheets"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø ½ºÅ¸ÀÏ ½ÃÆ® (¾ğ¾î)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/ssheet.c:1430
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot find style sheet `%s': using plain style"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "½ºÅ¸ÀÏ ½ÃÆ® `%s'¸¦ ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: º¸Åë ½ºÅ¸ÀÏÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/sshread.c:453
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "unknown encoding `%s', ignored"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÀÎÄÚµù: `%s', ¹«½ÃÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: src/versions.c:153
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid version number `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "À߸øµÈ ¹öÀü ¹øÈ£: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/caret.c:43
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "space (i.e., ` ')"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "°ø¹é (¿¹> ` ')"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/caret.c:45
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "octal (i.e., `\\001' etc.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "8Áø¼ö (¿¹> `\\001' µîµî.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/caret.c:47
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "hexadecimal (i.e., `\\x0a' etc.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "16Áø¼ö (¿¹> `\\x0a' µîµî.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/caret.c:49
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "caret (i.e., `^C', `M-^C' etc.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Á¦¾î¹®ÀÚ (¿¹> `^C', `M-^C' µîµî.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/caret.c:51
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "emacs (i.e., `C-c', `M-C-c' etc.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "emacs (¿¹> `C-c', `M-C-c' µîµî.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/caret.c:53
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "question-mark (i.e., `?')"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Àǹ®ºÎÈ£ (¿¹> `?')"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:257 lib/encoding.c:639
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid option `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: À߸øµÈ ¿É¼Ç -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:268 lib/encoding.c:577 lib/encoding.c:617 lib/prolog.c:146
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "missing argument for `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "`%s'ÀÇ Àμö ¾øÀ½"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:324 lib/confg.c:331 lib/confg.c:338
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid definition for printer `%s': %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÇÁ¸°ÅÍ `%s'¿¡ ´ëÇÑ À߸øµÈ Á¤ÀÇ: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:329 lib/confg.c:332
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Unknown Printer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÇÁ¸°ÅÍ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:336 lib/confg.c:339
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Default Printer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "±âº» ÇÁ¸°ÅÍ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:392 lib/options.c:699
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid variable identifier `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "À߸øµÈ ¸ÅÅ©·Î ½Äº°ÀÚ: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/confg.c:425
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "obsolete `%s' entry. Ignored"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "»ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â `%s' ¿£Æ®¸®. ¹«½ÃÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/encoding.c:1115 lib/encoding.c:1136
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Encodings"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø ÀÎÄÚµù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/faces.c:156
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "incomplete knowledge of faces"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆùÆ® ¸ğ¾ç¿¡ ´ëÇØ ºÒ¿ÏÀüÇÏ°Ô ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/filtdir.c:99 lib/filtdir.c:128
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot close directory `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "µğ·ºÅ丮 `%s'¸¦ ´İÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/argmatch.c:173 lib/getnum.c:61 lib/getnum.c:119 lib/getnum.c:217
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid argument `%s' for `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "À߸øµÈ Àμö `%s'°¡ ¿É¼Ç `%s'¿¡ »ç¿ë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getnum.c:121
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Valid arguments are integers n such that: %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¿Ã¹Ù¸¥ Àμö´Â %d ÀÌÇÏÀÇ Á¤¼öÀÔ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getnum.c:219
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Valid arguments are floats f such that: %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¿Ã¹Ù¸¥ Àμö´Â %d ÀÌÇÏÀÇ Á¤¼öÀÔ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/jobs.c:89 lib/jobs.c:98
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "user"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "»ç¿ëÀÚ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/jobs.c:104
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Unknown User"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â »ç¿ëÀÚ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/jobs.c:360
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "unknown encoding `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÀÎÄÚµù: `%s', ¹«½ÃÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/madir.c:59
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "rows first"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Çà ¸ÕÀú"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/madir.c:62
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "columns first"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¿­ ¸ÕÀú"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/media.c:173
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "unknown medium `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¸Åü `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/media.c:208 lib/media.c:237
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Media"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø ¸Åü"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/media.c:211
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Name"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "À̸§"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/media.c:212
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "dimensions"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Â÷¿ø"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: Variables (formely called `macro meta sequences', eeeaerk)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. are things such as #(psnup) which is substituted to a bigger strings,
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. e.g. -#v #?q|-q|| #?j|-d|| #?r||-c| -w#w -h#h
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:103 lib/metaseq.c:112
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Variables"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø ¸ÅÅ©·Î ¸ŞÅ¸ ½ÃÄö½º"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:287 lib/metaseq.c:299
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Printed by %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s´ÔÀÌ Ãâ·Â"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:297
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Printed by %s from %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s´ÔÀÌ %s¿¡¼­ Ãâ·Â"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:307 lib/metaseq.c:326
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot get current working directory"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÇöÀç ÀÛ¾÷ µğ·ºÅ丮¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:340 lib/metaseq.c:533 lib/metaseq.c:562 lib/metaseq.c:651
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:953 lib/metaseq.c:986
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: too long argument for %s escape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ %s¿¡ ³Ê¹« ±ä Àμö"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Translators: please make a short date format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * according to the std form in your language, using
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * the standard strftime(3)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:363 lib/metaseq.c:674
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%b %d, %y"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%y³â %b %dÀÏ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. Translators: please make a long date format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * according to the std form in your language, using
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. * GNU strftime(3)
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:372 lib/metaseq.c:683
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%A %B %d, %Y"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%Y³â %B %dÀÏ %A"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:418 lib/metaseq.c:447 lib/metaseq.c:490 lib/metaseq.c:723
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:807 lib/metaseq.c:866 lib/metaseq.c:921 lib/metaseq.c:1098
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:1233 lib/metaseq.c:1245 lib/metaseq.c:1288
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: unknown `%s' escape `%c' (%d)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¾Ë ¼ö ¾ø´Â `%s' ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ `%c' (%d)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. `%q' localized `Page %d'
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:425 lib/metaseq.c:814
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Page %d"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%dÂÊ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. `%Q' localized `Page %d/%c'
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:430 lib/metaseq.c:825
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Page %d/%c"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%d/%cÂÊ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:530 lib/metaseq.c:547 lib/metaseq.c:607 lib/metaseq.c:950
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:971
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: missing `%c' for %s%c escape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: `%c'°¡ ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ %s%c¿¡ ºüÁ³½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:592 lib/metaseq.c:1020
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: invalid separator `%s%c' for `%s' escape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: À߸øµÈ ºĞ¸®ÀÚ `%s%c'°¡ ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ `%s'¿¡ »ç¿ë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:600 lib/metaseq.c:610
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: invalid argument for %s%c escape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ %s%c¿¡ À߸øµÈ Àμö"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. This file is finised, we do know its real number of pages
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:821
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Page %d/%d"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%d/%dÂÊ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/metaseq.c:1265
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "output command"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Ãâ·Â ¸í·É"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/options.c:299
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "´õ ¸¹Àº Á¤º¸¸¦ ¾òÀ¸·¯¸é `%s --help'¸í·ÉÀ» ÇϽʽÿÀ.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/output.c:467
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid face `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: À߸øµÈ ¿É¼Ç -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/output.c:539
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "`%s' with no matching `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "`%s'¿Í ¸Â´Â `%s'ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/ppd.c:108
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Fonts"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø ÀÎÄÚµù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. TRANS: This `none' is an answer to `List of known fonts: None'
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/ppd.c:111
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
"\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
" None.\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/ppd.c:149 lib/ppd.c:165
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known PostScript Printer Descriptions"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/prange.c:305 lib/prange.c:323
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "invalid interval `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "À߸øµÈ Á¤¼ö ¹üÀ§: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:242
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "no default command for option `-d'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¿É¼Ç `-d'¿¡ ´ëÇÑ ±âº» ¸í·ÉÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:254
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "no default command for unknown printer `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÇÁ¸°ÅÍ `%s'¿¡ ´ëÇÑ ±âº» ¸í·ÉÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:439
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "sent to the standard output"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Ç¥ÁØ Ãâ·ÂÀ¸·Î º¸³À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:440
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "sent to the default printer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "±âº» ÇÁ¸°ÅÍ·Î º¸³À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:445
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "saved into the file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆÄÀÏ `%s'·Î ÀúÀåÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:446
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "sent to the printer `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÇÁ¸°ÅÍ `%s'·Î º¸³À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/printers.c:623 lib/printers.c:631
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Outputs (Printers, etc.)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø Ãâ·Â ¹æÇâ(ÇÁ¸°ÅÍ µîµî)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/prolog.c:98 lib/prolog.c:181
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known Prologues"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø ¼­¹®"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/prolog.c:582
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "font %f too big"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆùÆ® %f´Â ³Ê¹« Å®´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/psgen.c:661
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "`%s' is a binary file, printing aborted"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "`%s' ´Â ÀÌÁø ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù. Ãâ·ÂÀ» Áß´ÜÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/useropt.c:75
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "unknown user option `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø »ç¿ëÀÚ ¿É¼Ç"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/useropt.c:86 lib/useropt.c:97
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Known User Options"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë·ÁÁø »ç¿ëÀÚ ¿É¼Ç"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/xbackupfile.c:105 lib/xmalloc.c:53
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Memory exhausted"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¸Ş¸ğ¸®°¡ ¸ğÀÚ¶ø´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/xbackupfile.c:240 lib/xbackupfile.c:252
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "cannot rename file `%s' as `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "ÆÄÀÏ `%s'ÀÇ À̸§À» `%s'·Î ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/xbackupfile.c:255
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "restored file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "Ãâ·Â ÆÄÀÏ `%s'À» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/argmatch.c:174
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "ambiguous argument `%s' for `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ö¸ÅÇÑ Àμö `%s'°¡ ¿É¼Ç `%s'¿¡ »ç¿ë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. We try to put synonyms on the same line. The assumption is that
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. synonyms follow each other
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/argmatch.c:194
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Valid arguments are:"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¿Ã¹Ù¸¥ Àμö´Â:"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/error.c:102
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "Unknown system error"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ½Ã½ºÅÛ ¿¡·¯"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:680
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼Ç `%s'Àº ¾Ö¸ÅÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:704
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼Ç `--%s'Àº Àμö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:709
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼Ç `%c%s'Àº Àμö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:726 lib/getopt.c:899
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼Ç `%s'Àº Àμö°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. --option
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:755
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ÀνÄÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¿É¼Ç `--%s'\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. +option or -option
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:759
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ÀνÄÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¿É¼Ç `%c%s'\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. 1003.2 specifies the format of this message.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:785
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: À߸øµÈ ¿É¼Ç -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:788
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: À߸øµÈ ¿É¼Ç -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#. 1003.2 specifies the format of this message.
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:818 lib/getopt.c:948
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼ÇÀº Àμö°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù -- %c\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:865
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼Ç `-W %s'Àº ¾Ö¸ÅÇÕ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#: lib/getopt.c:883
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, c-format
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
msgstr "%s: ¿É¼ğ `-W %s'Àº Àμö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "pipe in %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "%s¾ÈÀÇ ÆÄÀÌÇÁ\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "save in %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "%s¿¡ ÀúÀå\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "%s: invalid argument `%s' for `%s'\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ Àμö `%s'°¡ ¿É¼Ç `%s'¿¡ »ç¿ë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "invalid interval: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ Á¤¼ö ¹üÀ§: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "illegal integer interval: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ Á¤¼ö ¹üÀ§: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot find file %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆÄÀÏ `%s'À» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "unrecognized font `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÀνÄÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÆùÆ®: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "unrecognized face `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÀνÄÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÆùÆ® ¸ğ¾ç: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "missing argument for %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "`%s'ÀÇ Àμö ¾øÀ½"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "invalid variable identifier %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ ¸ÅÅ©·Î ½Äº°ÀÚ: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "invalid argument %s for `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ Àμö `%s'°¡ ¿É¼Ç `%s'¿¡ »ç¿ë"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot create file %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "Ãâ·Â ÆÄÀÏ `%s'À» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot open a pipe on %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "`%s'ÀÇ ÆÄÀÌÇÁ¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot open file %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆÄÀÏ `%s'À» ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot open configuration file %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¼³Á¤ ÆÄÀÏ `%s'À» ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "encoding %s unknown"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÀÎÄÚµù %s´Â ¾ËÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "yes"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿¹"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid " library path    = \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr " ¶óÀ̺귯¸® °æ·Î    = \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "user option `%s' not defined"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "»ç¿ëÀÚ ¿É¼Ç `%s'¸¦ Á¤ÀÇÇÏÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "illegal option: %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ ¿É¼Ç: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "illegal option: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ ¿É¼Ç: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "syntax error in option string `%s':\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "missing end of quotation: %c"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "¿É¼Ç ¹®ÀÚ¿­ `%s'¿¡ ¹®¹ı ¿À·ù:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "ÀÎ¿ë ºÎÈ£ÀÇ ³¡ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù: %c"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot backup and create file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "Ãâ·Â ÆÄÀÏ `%s'À» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "wrong value for option %s: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿É¼Ç %s¿¡ À߸øµÈ °ª: `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Valid arguments are integers between %d and %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿Ã¹Ù¸¥ Àμö´Â %d¿Í %d»çÀÌÀÇ Á¤¼öÀÔ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Valid arguments are integers greater than %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿Ã¹Ù¸¥ Àμö´Â %d ÀÌ»óÀÇ Á¤¼öÀÔ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Valid arguments are lengths between %gpt and %gpt\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿Ã¹Ù¸¥ Àμö´Â %gpt ¿Í %gpt »çÀÌÀÇ ±æÀÌÀÔ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot find configuration file `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¼³Á¤ ÆÄÀÏ `%s'À» ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Dynamic array `%s':\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "µ¿Àû ¹è¿­ `%s':\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "\tload: %d/%d (%2.1f%%)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "\tÀбâ: %d/%d (%2.1f%%)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Dynamic string:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "µ¿Àû ¹®ÀÚ¿­:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "steady"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "Á¤»ó¼ºÀå"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "linear"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¼±Çü¼ºÀå"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "geometrical"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "µîºñ¼ºÀå"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "\tgrowth: %s, increment: %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "\t¼ºÀå: %s, Áõ°¡: %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "can't allocate %ld bytes for hash table: memory exhausted"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÇØ½Ì Å×ÀÌºí¿¡ %ld¹ÙÀÌÆ®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: ¸Ş¸ğ¸®°¡ ¸ğÀÚ¶ø´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "·Îµå=%ld/%ld=%.0f%%, "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Rehash=%d, "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÀçÇؽÌ=%d, "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "Ãæµ¹=%ld/%ld=%.0f%%"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Document title"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¹®¼­ Á¦¸ñ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Page label"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆäÀÌÁö ·¹À̺í"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "free"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÀÚÀ¯"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "unexpected option: `%c' (%d)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "À߸øµÈ ¿É¼Ç: `%c' (%d)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid " %-10s = save in %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr " %-20s = %s¿¡ ÀúÀå\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "water mark"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "³»ºñÄ¡´Â ¹«´Ì"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "right header"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿À¸¥ÂÊ ¸Ó¸´¸»"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "center footer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "°¡¿î¿¡ ²¿¸´¸»"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "right footer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿À¸¥ÂÊ ²¿¸´¸»"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "left footer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿ŞÂÊ ²¿¸´¸»"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "center title"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "°¡¿îµ¥ Á¦¸ñ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "right title"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿À¸¥ÂÊ Á¦¸ñ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "left title"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿ŞÂÊ Á¦¸ñ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "General information on %s:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆÄÀÏ \"%s\"À» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " version       = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " verbosity level   = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " library path    = \n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "%s¿¡ ´ëÇÑ ÀϹİÀû Á¤º¸  :\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " ¹öÀü        = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " ¶óÀ̺귯¸® °æ·Î   = %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " ¸Ş½ÃÁö Ãâ·Â ¼öÁØ  = %d\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "found following options (argc=%d):\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "´ÙÀ½ ¿É¼ÇÀ» ã¾Ò½À´Ï´Ù(argc=%d):\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "failure\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ÇÆĞ\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Unkown Printer"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ÇÁ¸°ÅÍ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "[%s (%s): 1 sheet]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "[%s(%s): 1 ÆäÀÌÁö/1 Àå]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "[%s (%s): %d sheets]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "[%s(%s): %d ÆäÀÌÁö/%d Àå]\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "%s: no closing `%s' for %s escape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "%s: ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ %s¿¡ ´İ´Â °ıÈ£ ')'°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "%s: too long variable name for %s escape"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "%s: ¿¡½ºÄÉÀÌÇÁ %s¿¡ ³Ê¹« ±ä º¯¼ö À̸§À» ÁöÁ¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "file_lookup(%s%c%s%s) = "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "file_lookup(): %s%c%s%s\t"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "suffix_lookup(): %s%c*.%s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "suffix_lookup(): %s%c*.%s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " -P, --printer=NAME     send output to printer NAME\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " -d             send output to the default printer\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " -s, --sides=NUM      number of sheet sides (recto/recto-verso)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " -P, --printer=NAME     Ãâ·ÂÀ» ÇÁ¸°ÅÍ NAMEÀ¸·Î º¸³À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " -d             Ãâ·ÂÀ» ±âº» ÇÁ¸°ÅÍ·Î º¸³À´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " -s --sides=NUM      Á¾ÀÌÀÇ ¸é¼ö¸¦ ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù(°ÑÂʸé/¾ÈÂʸé)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "In the style %s, the keyword `%s' uses upper chars"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ Å°¿öµå '%s'´Â ´ë¹®ÀÚ¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "In the style %s, the sequence `%s-%s' uses upper chars"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ ¼ø¼­ '%s-%s'´Â ´ë¹®ÀÚ¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "in style %s, keyword `%s' is defined twice"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ Å°¿öµå `%s'¸¦ µÎ¹ø Á¤ÀÇÇÏ¿´½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "in style %s, operator `%s' is defined twice"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ Å°¿öµå `%s'¸¦ µÎ¹ø Á¤ÀÇÇÏ¿´½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "can't get current working directory"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÇöÀç ÀÛ¾÷ µğ·ºÅ丮¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "expansion of %s user string (`%s') is `%s'\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "%s(»ç¿ëÀÚ ¹®ÀÚ¿­ (\"%s\"))ÀÇ È®ÀåÀº \"%s\"ÀÔ´Ï´Ù\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot open `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆÄÀÏ \"%s\"À» ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "error opening `%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "`%s'¸¦ ¿©´Âµ¥ ¿À·ù°¡ ¹ß»ıÇß½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "error getting file `%s' modification time"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "\"%s\"ÀÇ º¯°æ ½Ã°£À» ¾ò´Âµ¥ ¿À·ù°¡ ¹ß»ıÇß½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "cannot find file \"%s%s\""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆÄÀÏ \"%s\"À» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "couldn't find system's configuration file `%s%c%s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¼³Á¤ ÆÄÀÏ `%s%c%s'À» ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "unable to fork"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ÆÄÀÌÇÁ¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "error starting `/bin/sh -c %s'"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "`/bin/sh -c %s'À» ½ÇÇàÇϴµ¥ ¿À·ù°¡ ¹ß»ıÇß½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "[Total: %d page on "
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "[ÇÕ°è: %d ÆäÀÌÁö/"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "sheet"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "Àå"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "space"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿©¹é"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "caret"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "ij·µ"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#, fuzzy
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Known Media\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¾Ë·ÁÁø ¸Åü(%d)\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "Known languages (%d)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¾Ë·ÁÁø ¾ğ¾î(%d)"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " In %s:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "\t"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr ""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ " %s¾È¿¡:\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ "\t"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "rows"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "Çà"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "columns"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¿­"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "path_walk() on path %s\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "°æ·Î %s¿¡¼­ path_walk()\n"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "unknown"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¾Ë ¼ö ¾øÀ½"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "In the style %s, the symbol '%s' uses upper chars"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ ±âÈ£ '%s'´Â ´ë¹®ÀÚ¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "in style %s, regular symbol `%s' is defined twice"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ ÀÏ¹İ ±âÈ£ `%s'¸¦ µÎ¹ø Á¤ÀÇÇÏ¿´½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "in style %s, special symbol `%s' is defined twice"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "½ºÅ¸ÀÏ %s¿¡¼­ Ư¼ö ±âÈ£ `%s'¸¦ µÎ¹ø Á¤ÀÇÇÏ¿´½À´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "not enough \\verb delimiters (%s) to print %s"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "\\verb±¸ºĞÀÚ(%s)´Â %s¸¦ Ãâ·ÂÇϱ⿡ ºÒÃæºĞÇÕ´Ï´Ù"
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgid "couldn't find prolog \"%s\""
Bernhard M. Wiedemann 7eefe3
#~ msgstr "¼­¹® \"%s\"À» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"