Blame .rev

Bernhard M. Wiedemann 33b46d
<revisionlist>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="1" vrev="76">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d9dd1230dd484f6af5dff60b6d4cfc7a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1166483864</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="2" vrev="88">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e2df7083495bf84a6ce8ebf40db0757a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1169849544</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="3" vrev="94">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>04668d4a2739b6ef84b2e9871b03a575</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1173919763</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="4" vrev="95">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5645afbd9cabdbc1048c3454a2da09c2</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1174557685</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="5" vrev="96">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6ea831e7a77cd08236c9c46016dbe3ba</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1174557935</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="6" vrev="97">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>14222935aee84bb15ca4773f07bba470</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1174589393</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="7" vrev="98">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2e85c4febedda84ffca57a659f8ffbb0</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1174666430</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="8" vrev="99">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>00e406895d28f6708c52701a7cc74430</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1174735410</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="9" vrev="101">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cfb1a40db8ffd88157fd2912314f6a2a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1175265176</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="10" vrev="104">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1397ade5f3c44c3004eabd32d06a7ae7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1176389911</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="11" vrev="105">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5fb68610d4c621668b6aa985fbfc1e4b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1177077598</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="12" vrev="107">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0fd65856851e972a078ae8ecec4414c1</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1177363273</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="13" vrev="109">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>04724085530069afb747b4ef36206c87</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1177606940</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="14" vrev="112">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>aad831fe4ec40dde507223a5f8553bd6</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1178464285</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="15" vrev="117">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9e9bdcb7a5e8eee8b69af58fabf2ebff</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1179354739</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="16" vrev="122">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b72e8077c11349eeb6d910cbc671db50</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1180106530</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="17" vrev="126">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f6aa47b52776e242c35c7a75b5a41b66</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1180638717</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="18" vrev="140">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>124e0cd5eb9c5748cc439adab916b530</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1185216849</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="19" vrev="141">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>612a9fbdd7a0c87f0376105b0d05f9a2</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1185544001</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="20" vrev="145">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6c7c19c0937d5617cd1019e85b526c9d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1186142762</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="21" vrev="148">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>33bc4ca153451ca780e001114f1d70ba</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1186655348</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="22" vrev="149">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>011226491f786f7f6dd77a1ce91db35d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1186758968</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="23" vrev="156">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>16681bc768c4f1b612bc763769daa627</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1188578885</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="24" vrev="159">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>514cfc2cf60accd2c432e5ed170c2db0</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1189701513</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="25" vrev="165">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>90e08bab88770b1785f54cdeda6b04f1</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1191593751</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="26" vrev="169">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>707f875d1575dded51d1245cd5568558</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1192291437</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="27" vrev="181">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2f983a92759b8b0caaf3ef774ad35447</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1195778296</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="28" vrev="185">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0acefd35f3708ed4fc0b54662536369b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1196900939</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="29" vrev="194">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>204fe619bc657c3342a41063243cf8a5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1200613552</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="30" vrev="196">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>7e360385db17a5aa39f2678c3ce9b2da</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1200759333</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="31" vrev="199">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>fbab8b5481362638e21cc0d1760aa7b7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1201276497</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="32" vrev="201">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>54f45b24735301f0849957f3fd97b7ac</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1201567483</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="33" vrev="203">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e33e624bced4c09e5a6e32118a689b06</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1201890808</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="34" vrev="212">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cfaefd0619eee3df5ebd905e5d8e3eff</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1203955340</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="35" vrev="220">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c7baecef780ae8e2bcc346079de86dbb</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1206061960</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="36" vrev="221">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1dae781531a247108118dbab4fb2d76a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1206637731</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="37" vrev="222">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d03e90ee28c13cf07944dc45f48fc12e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1206720701</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="38" vrev="226">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>bf5f8823b71500be93a7ace773a1a00e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1207757883</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="39" vrev="227">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>85c2d0f7d7a1fd6b8cabb7c4b7c67a26</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1207768183</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="40" vrev="228">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c00a9f2642cdf5bc9c7b07d198b5e3a7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1207775883</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="41" vrev="229">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cdb063cf8f92ff6b614dd776a2adb273</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1207826076</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="42" vrev="231">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ec5c154ae59828341480bcac83559c49</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1208641679</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="43" vrev="239">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>82322aac2a9cf0d71a8c512048c59da4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1210091380</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="44" vrev="243">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9eb0912da7cf94aa0bea71f5a0adc897</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1210967225</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="45" vrev="249">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f569817b633bbcf04b4b387dbb0ffa4f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1214499358</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="46" vrev="251">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1da36646fb8bb7662ea5e38329e679de</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1215212024</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="47" vrev="265">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3d3540337152b8a55097f498cfb82653</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1218209013</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="48" vrev="273">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1f18eb86d43a0b9d2d3f1a8883e08086</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1219333447</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="49" vrev="277">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4ad19c2d8780009657630e8a62d22538</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1220044459</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="50" vrev="278">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>706c6efb3bb7f7e3e43182ebff95974c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1220636274</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="51" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>8d21322cb2aaa163ef9ab7dfdc21066a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1221244648</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="52" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f293355a0d50d6044ed42625914fc45f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1221521325</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="53" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f293355a0d50d6044ed42625914fc45f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1221521325</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="54" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c55d2c141866ae8a9c1c82370ade7088</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1223302393</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="55" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9b2150ad2ec096b79b369fe191d7c103</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1223905878</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="56" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>95bd0e9dd4276d620abc707ee895fd58</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1224689327</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="57" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>513b109ba9beeabe5bdb9bfbb7289d1c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1224793110</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="58" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cb25377af67cd731a6e3b91f8e846460</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1225577761</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="59" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>713a894bfc2b4365228885b65a2d3b00</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1226067215</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="60" vrev="13">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>76335c32f78e3778772d777a90314b9b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1226936034</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="61" vrev="14">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>fc3980b321934663eb2481533095951d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1227276527</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="62" vrev="15">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>666a2843115a49e578d7367e8374b07c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1227276591</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="63" vrev="16">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>edaed7b1c112a24356baab0da63a62b7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1227282958</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="64" vrev="17">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>88f7cdc0d1965dfb2af4481c487e4eb4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1227879270</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="65" vrev="18">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5b2f20948228a3876bc4f7d7871ab172</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1227880074</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="66" vrev="19">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cc09984d108dd201faf7794b7b258c85</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1227885578</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="67" vrev="20">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c8b37e4d946e2416bf90a924447763e5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1228229385</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="68" vrev="21">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>886b68988c5d069f2e074ac2eb258b58</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1229338587</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="69" vrev="22">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f0aed02d7ee0f725a816060dad311a3b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1229697006</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="70" vrev="23">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d40d40366bb90cf3b5b2a38888439563</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1231421610</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="71" vrev="25">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>55f3afed341e44589aa19a4cd3433113</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1233264264</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="72" vrev="27">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>693050a6245709f2ca724384917a7d47</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1234199108</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="73" vrev="33">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c25010498a1b0bc5bde96ca5d9cc54ca</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1234789599</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="74" vrev="34">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d6f9f32619464a574dd43ac10862ef1a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1234800676</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="75" vrev="36">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>486d8d92d436c5b70d5f49a275cc8c0c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1235078382</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="76" vrev="38">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>8cd4820f715cde4555d59cdc8bd21562</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1237571739</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="77" vrev="39">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>076a74234962f285f9a9dadadc0fdb68</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1238685530</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="78" vrev="40">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0735b41e2c32a931e3fc44efa6d09841</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1240504141</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="79" vrev="41">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>79a87dbd4d2217410d92f0271f80f412</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1244816138</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="80" vrev="42">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>717b55d625d7f63a38ef303685e78f07</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1247838143</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="81" vrev="43">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>fcc6c8b767392e077fe0a7138fe2ac6d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1248355667</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="82" vrev="44">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d2f9baf547188fd932db772d1baffe57</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1248430038</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="83" vrev="45">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2579deac10bcef55901703b6da86f200</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.4.2.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1248880648</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>unknown</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="84" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d97afc27e94f7fe1770a6a5a398bf354</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1251467643</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 18841 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="85" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>31628fca061a8e492a2c754535cf0b1c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1251475714</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 19161 from user darix
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="86" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>8f80c9e109a6e01b580c51c9fc4dcb1f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1251907559</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 19545 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="87" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0b9cf1f98ddb45e526f3df7a62238253</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1252102813</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 19899 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="88" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2c371c00c521db7dbf162e35b9e13ee7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1252581540</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 20302 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="89" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2c371c00c521db7dbf162e35b9e13ee7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1252581540</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 20302 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="90" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b636883fdd62f5a3d4773b8fa8a03ee8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1256327606</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 23035 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="91" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4f3becdb6c54b8404e25e16191594ba5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1257842793</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 23854 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="92" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3853b3dab7b291ab4ba7d3742582fec9</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1263477555</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 29431 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="93" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>80188656b033e759d6c4f5af6ca138aa</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1267092750</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 33357 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>33357</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="94" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4ef01cb8a456ab52c29622045ac4687e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.7.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1268925996</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="95" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>87bf15ea043395314999b1509612855f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1270138526</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 36638 from user oertel
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>36638</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="96" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5380e3360a6423238091aed32c33ddc7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1271185596</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 37534 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>37534</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="97" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d6717b9d1df1e52fed3b64acb4754bcd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1275660737</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 41140 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>41140</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="98" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1559e1386b5a5ba0f13a168e7ebbc28d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1275663182</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 41146 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>41146</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="99" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1559e1386b5a5ba0f13a168e7ebbc28d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1278667387</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>release number sync</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="100" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1559e1386b5a5ba0f13a168e7ebbc28d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1278678616</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>release number sync</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="101" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cc61e18894e2de2967ea5dc29221940c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1279649529</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 43488 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>43488</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="102" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>24a32900d7b79127710a21c9a0b669e4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1282662860</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 45898 from user oertel
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>45898</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="103" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0a13e7cbb16677e386da04a249473d62</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>unknown</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1284035482</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 47523 from user elvigia
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>47523</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="104" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>41d5acee7102d739ddd56004330a17ba</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1286480843</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Copy from Base:System/rpm based on submit request 49797 from user elvigia
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>49797</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="105" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4ac720c277bcaa79626a43c15d6b31a4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1288273190</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>oertel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 51267 from user elvigia
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>51267</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="106" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>41b9be63fa7565fd8abf1ad68999480c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1288273202</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 51267
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="107" vrev="13">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>8859fb521eb31e5361f4f92713cd54fb</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1288689202</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>oertel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 51647 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>51647</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="108" vrev="14">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>51546dbd64be2c835e52300f9c17282b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1288689210</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 51647
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="109" vrev="15">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>579fea24c0566c68278ff2668e8abf4d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1290088526</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>oertel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 53332 from user elvigia
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>53332</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="110" vrev="16">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>40e6866b3792aadd175c59c27bc005a3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1290088541</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 53332
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="111" vrev="17">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0ec634f599e620323b90a91f7f57d043</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1290247962</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>oertel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 53553 from user elvigia
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>53553</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="112" vrev="18">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0ffa8d8a120f406664473accd51dfc4f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1290247968</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 53553
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="113" vrev="19">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>379adf0f94767843f389aff8fc6d3dbc</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1291825812</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 55228 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>55228</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="114" vrev="20">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9aa07fcff8610e6abc6ac1244d099bc1</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1291825818</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 55228
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="115" vrev="21">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>80bd2319f64654e839bac21a79bf4d0d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1292316624</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>azouhr</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 55865 from user elvigia
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>55865</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="116" vrev="22">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4f87deeb619fcaf7866b06f5b662153a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1292316632</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>azouhr</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 55865
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="117" vrev="23">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e3e3c62c24e1ce2b66a86f4db1e0018d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1292852271</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 56397 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>56397</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="118" vrev="24">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>62c1abb7f5d3e8756a2c454566e14474</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1292852286</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 56397
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="119" vrev="25">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c680be605de37631b85f63b6713b7fe6</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1295012867</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 58184 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>58184</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="120" vrev="26">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3b22d3db294c852fb824c0b11f49d51b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1295012875</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 58184
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="121" vrev="29">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3b22d3db294c852fb824c0b11f49d51b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1297941525</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>autobuild</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>11.4 source split</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="122" vrev="30">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>86788ccc473fd81b33eb4c816999cfd6</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1298246125</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>oertel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 62161 from user coolo
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>62161</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="123" vrev="31">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1bf42a51ebeb01215dc6d65fc4488951</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1298246137</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>oertel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 62161
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="124" vrev="32">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1162485de30f82ea6e7abaf991955008</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1298533658</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Accepted submit request 62627 from user mlschroe
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>62627</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="125" vrev="33">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>946b918bc29ff5db2195a878fa0c2bbb</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1298533666</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 62627
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="126" vrev="34">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0e2defdc3875722ad5066a4a506695c2</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1304580672</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- rpmsort
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 + Fix comparison function to match rpm (bnc#644515, thanks to
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  Michael Schroeder).
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 + Add --test option to verify result against zypper vcmp. (forwarded request 69563 from michal-m)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>69617</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="127" vrev="35">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>8626c3619ab2c8d3bbacfa6009b8ab71</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.8.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1304580688</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 69617
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="128" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6452b0b1b3156404c2d63667bbdec8cd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305731311</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>70563</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="129" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e64c2e4db6795adb66565aa20e877d57</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305731324</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 70563
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="130" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9f580446c1c4b336cd12340ad6cee1de</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305801863</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>70681</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="131" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>57b337c5e26fd3a67388c14d8b47fcdd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305801876</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>darix</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 70681
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="132" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e5190db63a79683f878a6fd42308bc6d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305813860</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>azouhr</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>70699</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="133" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0aa8b03d201088f772e39ffc87cc1333</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305813871</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>azouhr</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 70699
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="134" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>facfb5c7b84c9e2778635da7da6e9daf</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305895272</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>70785</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="135" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>fb1d950eb1be36c83419ecc039e31256</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1305895286</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 70785
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="136" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>31564a960f574c43d069961311ca06af</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307346052</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>72642</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="137" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>221ab2b309a57fa55ac3937a0b478169</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307346063</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 72642
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="138" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e5b47eb60b3a1ab9c5665aa34d330409</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307367553</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- ignore SIGPIPE when writing to dependency helpers</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>72768</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="139" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>36fbdc6612c5c4525156e91f4c1d9c96</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307367572</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 72768
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="140" vrev="13">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>81e14d40b1db8921b6e7174643e6acdd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307547390</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>72934</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="141" vrev="14">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>32c26bb15583058d8b3dd8f27c139d64</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307547402</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 72934
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="142" vrev="15">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>36fbdc6612c5c4525156e91f4c1d9c96</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307602503</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>revert to get rid of hanging build jobs on all workers</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>73032</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="143" vrev="16">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5d53104589f0b6d81abc8a3c854a1d40</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307602522</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 73032
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="144" vrev="17">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>051a2bbb0fe78262498809fc90a3139a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307615324</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>73068</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="145" vrev="18">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ad4640238bdb2bd71fe0faf053fd010a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1307615335</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 73068
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="146" vrev="19">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9bdb515ec1b9fdec092b043e2012fcf8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1308554620</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- update brp.diff to not convert /sbin/init to absolute symlink
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 (needed for kiwi and systemd). (forwarded request 74046 from fcrozat)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>74073</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="147" vrev="20">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>58231617e5019315301b7ebb2eef55c2</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1308554632</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 74073
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="148" vrev="19">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>7172cd959bc11019ec240023687eab9e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1311230968</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>76541</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="149" vrev="20">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>a5e8560b5f80e81fa0ccd2897755a91b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1311230981</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 76541
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="150" vrev="21">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>70beb2fce5a6de73c2553fb5cf79b322</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1311247827</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>76636</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="151" vrev="22">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>24725dca7bac5f4eb3dbc063d18291a5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1311247839</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 76636
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="152" vrev="23">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b56636414fcac46aef119d233e0f3364</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1311751593</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>77131</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="153" vrev="24">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>88b8eef10560e7e644c973fb3cc86bdc</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1311751604</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 77131
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="154" vrev="25">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0a52f88904eae16e745de275d7a1af30</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1313480939</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- workaround in mono-find-requires: use >= as operator when finding
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 .NET 1.0 dependencies, the .NET 1.5 libraries are compatible
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 (note mono-find-requires and mono-find-provides as used by the
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  internal dependency generator are really outdated) (forwarded request 78828 from oertel)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>78976</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="155" vrev="26">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>054225446daf67815816642daec13cd3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1313480952</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 78976
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="156" vrev="27">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d1dfb07c1160f0a7bd9aa95a8e81efae</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1314258388</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>stabs debugedit dont fail too hard (forwarded request 79663 from msmeissn)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>79692</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="157" vrev="28">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>a8c87f5fe3a8f049cf1b04a35d46bd83</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1314258400</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Autobuild autoformatter for 79692
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="158" vrev="29">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>7701ccb2ded6e1f799e53ca2bf95bf99</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1316448214</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>lrupp</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Do not mark .mo files as %doc (forwarded request 81142 from vuntz)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>82425</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="159" vrev="30">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4e5abdf3eb0c9f8eeca2d741ea5384fa</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1317025187</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>use correct %_gnu macro on arm architectures (forwarded request 84518 from adrianSuSE)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>84577</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="160" vrev="31">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3c34e91af16c155f82516be58ef43bf3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1317293608</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>saschpe</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>add arm7hl architecture (forwarded request 85353 from adrianSuSE)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>85365</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="161" vrev="32">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>23eb71d7ab8ae5bf03ed927f18f66543</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1317546831</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>lrupp</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>no other way :/ (forwarded request 85798 from adrianSuSE)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>85840</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="162" vrev="34">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>23eb71d7ab8ae5bf03ed927f18f66543</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1319182430</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>adrianSuSE</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="163" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2d78d55420095bdf5f632b8a181e8054</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1319207418</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>88930</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="164" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ab0762119bdb6d9b0c283c9fc80293c8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1322046194</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- The %configure macro should use --disable-dependency-tracking
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 that feature makes no sense when building rpms and only generates
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 extra I/O and uglify log files. Fedora uses it since 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 redhat-rpm-config version 9.1.0 too. (forwarded request 91694 from elvigia)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>92884</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="165" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>608d2274340caab3506def9cdf74caf5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1322134630</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>add libtool to buildrequires (forwarded request 93286 from coolo)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>93297</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="166" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>7d395e428854abef03d99076e3d899a8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1323194425</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>replace license with spdx.org variant</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="167" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>83af2d4668ed20c3e948965d04d9c93c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1323194426</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>replace license with spdx.org variant</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="168" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0d5d7d36aac8da275164df87b5280c92</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1323705550</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- add libtool as explicit buildrequire
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- readd brp-compress
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- do not hardcode brp check list, but call everything below
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 /usr/lib/rpm/brp-suse.d - and move our own brp scripts to 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 brp-check-suse</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>96335</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="169" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>463860992ccd076f073d8161de221c60</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1324475932</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- readd desktop.attr again, moving back from update-desktop-file</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>96766</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="170" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>120c91e94a7dc5eb6ad1b79644e46688</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1326292680</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>99371</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="171" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0b40f7ceeaaa1dd73ab811b669e6f6d4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1327486139</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment> (forwarded request 100523 from saschpe)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>100570</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="172" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>a6d758460f06d03c0e36f29a2ac7ccd4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1327674233</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- push Stopgap fix for rhbz#461683 from to SUSE
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 set_javacmd preffers JRE over JDK (forwarded request 100887 from mvyskocil)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>101673</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="173" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>dbf77bb5de530a0e2f56b32ed9c9e383</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1328261201</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- avoid error message if /usr/lib/rpm/brp-suse.d is empty
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
bash automatically sorts patterns alphabetically (forwarded request 102231 from lnussel)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>102371</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="174" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>794fdea0a23bfed480571810468ac61e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1332241479</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Fix build with gcc 4.7; rebased DimStar's changes (forwarded request 109293 from vuntz)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>109763</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="175" vrev="13">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2714541143c0e58aa039f584c714554b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1332832394</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Fix a broken echo (forwarded request 111035 from vuntz)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>111268</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="176" vrev="14">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>194bc96e6fefe67a51b0e0385eea3395</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1335190382</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>115077</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="177" vrev="15">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>90aa982d51941b1f56f22cc8fb540f70</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1336655596</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- remove duplicated rb_ macros - they are in ruby</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>120583</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="178" vrev="16">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f04a2145824ac99a1546b893e622a53d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1339363229</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>use same mechanism to switch to armv7hl and armv5tel on native arm architectures (forwarded request 122218 from adrianSuSE)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>124356</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="179" vrev="17">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ceaf08f3dc1870f0777efd9cfaaa03fb</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1339767755</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- set suse_version to 1220 (forwarded request 124819 from oertel)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>124847</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="180" vrev="19">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ceaf08f3dc1870f0777efd9cfaaa03fb</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1340184148</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>adrianSuSE</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>branched from openSUSE:Factory</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="181" vrev="20">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>61bf67a5f4ff0d13d06cf9aedadf6ebd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1341833468</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Add systemctl daemon-reload call when installing initscript
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 (bnc#769973). (forwarded request 127169 from fcrozat)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>127310</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="182" vrev="21">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>7f386738d20c3e87f270d2c5464879f3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.9.1.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1342713569</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- add tar to the rpm build essentials
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- add an -r option to %lang_package (bnc#513786)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>128317</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="183" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5c727c137293fc5ebdc3ea3428b1459f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1348298718</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>went through staging project and rpmlint was the only package who had problems</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>134651</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="184" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>773546d23597a478c28da0a19e575bcf</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1348413234</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Update for rpm 4.10.0 (forwarded request 135363 from namtrac)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>135468</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="185" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>716ab06a6ca5eba9ca01aeebbabb1511</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1348669628</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- put an end date as echo into
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  %run_permissions
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  %run_suseconfig
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  %suse_update_config</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>135879</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="186" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e899c907386704fa5208ffcd94b8ddae</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1348734557</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- fix rpm leaking file descriptors of packages:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  patch fix-fd-leak.diff</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>136108</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="187" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c099c31d2a84b29444871b4bcdca8040</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1350022246</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>switch to armv5tel architecture (forwarded request 137709 from adrianSuSE)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>137735</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="188" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>dbfbdad0998cee03a83ca3f48134c706</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1350590583</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- new patch: powerpc-fix-platform.diff
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 fix platform detection for ppc vs ppc64 (failed on ppc64 with
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 personality changed to ppc)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>138442</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="189" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>eb2dbe479110c3a57924ade3c2e03d6b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1351538022</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- gawk and file are build essentials too</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>139587</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="190" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>4c9d50b830a580c6e6dce60c37d2417f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1352019307</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- fix build</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>140090</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="191" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0a2913f98e1b4a4b8afe651cebcd9ca7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1352215398</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- insserv is not required any more</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>140091</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="192" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>106e329a1cfe71a3cedd75e0befc8ed4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1352720383</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- buildrequire rpm-build - it's ignored otherwise
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- remove pwdutils and timezone from default essentials, timezone
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 is only required by very specific test suites, the builds happen
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 in UTC anyway - and pwdutils hides packaging bugs</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>140926</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="193" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0f92818ca98b021802912d489af883dd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1353601375</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Change user_group_add macro to not invoke useradd and groupadd
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 with -o parameter. Non-unique does not make sense when not
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 passing -u/-g (useradd/groupadd) and fails on newer pwdutils/
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 shadowurils implementations. The macro does not allow for a
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 uid/gid being passed. (forwarded request 142177 from dimstar)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>142284</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="194" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2265414b9367fa99f471f58de4b39b45</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1357853681</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- remove the macros that were documented to be removed january 2013:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 %run_permissions, use %set_permissions instead
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 %run_suseconfig, SuSEconfig is gone
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 %suse_update_config
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- update to 4.10.2 (bnc#796375):
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix missing error code on unparseable signature in packages,
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 regression introduced in rpm 4.10.0. This could result in packages
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 with malformed signature falling through signature checking.
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix missing error code on --import on bogus key file (RhBug:869667)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix installation of packages containing skipped hardlinks (RhBug:864622)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix --setperms regression introduced in rpm 4.10.0 (RhBug:881835)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix locale dependent behavior in rpm2cpio.sh (RhBug:878363)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Add --undefine cli switch for undefining macros (related to RhBug:876308)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix warnings when building with gcc >= 4.7
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Permit key imports on transactions where signature checking is 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 disabled, regression of sorts introduced in 4.10.0 (RhBug:856225)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix RPMPROB_FILTER_FORCERELOCATE aka --badreloc, regression introduced in
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 4.9.0 (RhBug:828784)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Verify files from non-installed packages again, regression introduced 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 in 4.9.0 (RhBug:826589)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Fix large (> 4GB) package support, regression introduced in 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 4.9.0 (RhBug:844936)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Only create the first instance of a file shared between multiple 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 packages on install (speedup + improved verification timestamp behavior)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Report config and missinok flags too in deptype format extension</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>147897</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="195" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2265414b9367fa99f471f58de4b39b45</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1359110294</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>adrianSuSE</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Split 12.3 from Factory</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="196" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1462b4c297733640682e88b5c5694b4c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1361821462</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- add ignore-auxv.diff:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * avoid auxv parsing for any platform other than powerpc
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- add config-guess-sub-update.diff:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * update config.guess/sub for aarch64 support
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- update rpmrc.diff, build.diff:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * Support aarch64</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>156271</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="197" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9d771c20333e49909c44b9e0ca0af3db</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1364295928</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- debugedit-aarch64.diff: handle aarch64 relocation (forwarded request 161007 from Andreas_Schwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>161012</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="198" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ba05a7a3270033392306488184522038</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1364651665</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- which is essential for man packages</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>161864</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="199" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>127d8724fc463390357a9bde1a3d9292</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1366274609</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>163814</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="200" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>31f5de5336b127ddb5cb954ace1c551c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1367934158</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- add auto-config-update-aarch64.diff:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * optionally automatically update config.guess/sub during build</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>174654</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="201" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ed5f49d696f4dfe4cd8aad7b86a8e39d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1368696643</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Remove unused files (forwarded request 174895 from Andreas_Schwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>175575</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="202" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>aeceda17e3269bf145290a8f911d90df</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1369641542</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- auto-config-update-aarch64.diff: increase level to 8 (forwarded request 176087 from Andreas_Schwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>176196</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="203" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>04dfa5ebbc87aedd9c6522cbc718808a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1371733250</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- add systemd-rpm-macros to essential list</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>180161</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="204" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>376f327c5e306003958319fccb3eb88d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1371736104</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- use gettext-devel instead of real package name gettext-tools
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 to use the (for bootstrapping) preferred gettext-tools-mini</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="205" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>da00ca1cdb2791396cf1df61f5e1b7e3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1372139290</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- psm-errno.patch: avoid losing errno from failures to unpack archive (forwarded request 180684 from AndreasSchwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>180721</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="206" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>950e9ebfe30caf449ad091987673d9c5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.10.3.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1372840007</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- extend the armv7hl hack also to armv6hl 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- add support for armv6hl target</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>181741</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="207" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>75bff8ab7ef73b6a793fbab3c9539b2b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1374156475</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>183537</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="208" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b3e46137d0471db45916b7cff9e6bb8b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1375370108</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>185472</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="209" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1e365b49d7a3cfcf33e0f5cfd96b61ec</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1375727989</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- weakdeps.diff: readd support for recommends, suggests, enhances
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 supplements</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>185968</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="210" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c48c0eaea18fd1eadc4188424fcfa9ee</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1378296289</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>196803</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="211" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e9044fe5c4bde0f9903518271c5373a7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1378638217</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- brp-compress-no-img.patch: don't compress image files (forwarded request 197506 from AndreasSchwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>197509</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="212" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>e9044fe5c4bde0f9903518271c5373a7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1379664468</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>adrianSuSE</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Split 13.1 from Factory</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="213" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>01df84ad0e2cf8759d3f7f80d2552d14</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1380189137</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- replace obsoleted "find -perm +NNN" syntax [bnc#842004]
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 to "-perm /NNN" in debugsource-package.diff and
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 finddebuginfo.diff.
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- fix two bugs in the rpmstrPoolRehash() function:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  adding strpoolrehash.diff and ignore_poolstr_dummy_entries.diff</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>200646</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="214" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>18c710e09c8a9d9ae1047f73c6fbd17d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1380304117</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>201111</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="215" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f159cfaee8b7ca9ef9c9505d68bcf487</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1380779030</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>201933</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="216" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>37ef334cdb6ab4dcde2a5af10775670f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1381354915</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>scarabeus_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- m68k.patch: Add support for m68k (forwarded request 202683 from Andreas_Schwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>202686</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="217" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0cdbaa9cce6a0dbbbd5488dbae3c6e21</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1383144703</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>scarabeus_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- debugedit-m68k.patch: Add support for m68k (forwarded request 205222 from Andreas_Schwab)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>205223</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="218" vrev="13">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>9539ec939db286441b45c1c967aea576</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1384518763</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>206892</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="219" vrev="14">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>207d0cbb42eb7f5ec9b627a379f8a222</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1385793498</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Rename and extend auto-config-update-aarch64.diff to 
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 auto-config-update-aarch64-ppc64le.diff to apply same hack to
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 powerpc64le architecture (forwarded request 208890 from k0da)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>208905</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="220" vrev="15">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>29c9556dce35b8f3ac0ab952e210caa5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1386077247</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>fix config.guess/sub update for ppc64le (forwarded request 209184 from adrianSuSE)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>209185</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="221" vrev="16">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c08c0388b75ef2282f32ec5d5c181196</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1391765386</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>scarabeus_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- package /usr/lib/rpm/macros.d</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>220970</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="222" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>62a1d6522a8a145ca517301b068c05d5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1393600937</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>scarabeus_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>fix bug in weakdepscompa.diff patch</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>223820</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="223" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>399fa6bc3d9202971a2c2aa9b5a259aa</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1394739845</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>export the old weak dependency tags</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>225571</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="224" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>709e647dc790e16c2b62d029b0816bd3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1400783860</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>fix macro adjusting in installplatform</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>233240</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="225" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2fb0a913e155b1a777e168e6c9cac71b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1403121875</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>236543</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="226" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>a2dc0cd1820c2158142ab3970dd5378f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1408524637</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>lnussel</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>245068</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="227" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>a2dc0cd1820c2158142ab3970dd5378f</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.2</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1409303197</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>adrianSuSE</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Split 13.2 from Factory</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="228" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>29dc0f17e54d63f6c6781f6f583ca74b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.11.3</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1410795589</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>update to rpm-4.11.3</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>248648</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="229" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>cd0e9e54d334a1a1563e93a8ff0a8fe8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1411926812</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>update to rpm-4.12.0.1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>250106</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="230" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ecb2bac8ba4392f3a1c1d6d8c9313c25</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1412625901</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>254332</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="231" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6c908f4089568386509e19b93704b480</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1416823682</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>262184</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="232" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b68a4082a95a1a6f31a547b6e1143d92</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1422594143</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>282592</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="233" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6371cbdb5b00f605c8dc31e956c18b82</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1425217534</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- apply db.diff from the subdir to avoid patching through a symlink
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 (to please new patch)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- comment gcc-PIE for now
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- add gcc-PIE to requires of rpm-build to make PIE building
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 default. bsc#912298</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>288075</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="234" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>eac3b073b7598a1673c73228dd720c1b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1436111431</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>coolo</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>313001</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="235" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>225ba96225881df5ff794bc3d4bd0a63</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1441295879</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment> (forwarded request 317830 from MargueriteSu)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>321609</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="236" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b0a97b86f568326f1c79b7352dcf491b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1444130566</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>332551</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="237" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>958bd54917e2c0ca39ca516ec5bf5672</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1446048888</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>340718</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="238" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0bce6c9f94ae7dbc32cfbe32d1b34522</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1459845600</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- add beecrypt-4.1.2-build.diff:
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * make sure debug info is not stripped from internal beecrypt</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>381384</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="239" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>bcd57df7e778e14db55640476c290b2b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1462442956</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- work around bug in rpm's macro expandsion</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>393284</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="240" vrev="12">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ba5c92e33e0ef9e9c478bc5208de9789</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1464299558</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment> (forwarded request 396769 from dimstar)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>396779</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="241" vrev="13">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>f9d0511a425a22b6c6ad1a285305e1b1</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1465129063</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>399129</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="242" vrev="14">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2258bd37e17d2fb794e6cf5d7761614d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.12.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1478167960</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>grammar: Correct summary/description of -lang subpackages (forwarded request 437905 from jengelh)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>438003</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="243" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>1c58ce0c5b2c1ea19b5656da104a92e4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1488559306</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>New version that fixes 1027228</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>461331</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="244" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>292bc93205120806cb9a27a87efdafa2</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1491210233</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>lnussel_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>483307</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="245" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3127dba431696eed341923a58a4a24bd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1495010720</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Add patch to handle special case of .qm file paths correctly (boo#1027925):
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 * find-lang-qt-qm.patch (forwarded request 487336 from favogt)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>492375</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="246" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>7b43e0bc788d9c1f8c532a4dfffb3c34</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1497786499</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>The package "perl-Task-Kensho-ModuleDev" is currently not installable because there's a dependency on "perl(Dist::Zilla)" that can't be resolved. The reason is that the module Dist::Zilla uses a new way to declare its version as part of the package name "package Dist::Zilla 6.009;", and that the perl.prov script can't understand yet.
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
This patch adds support for that and a few more new package statement variations. (forwarded request 503703 from kraih)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>503706</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="247" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>5aafe19ac7d2c378ac907eb174ec8396</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1501840588</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>maxlin_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Amend finddebuginfo.diff to adjust readelf -Wn pattern matching
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 to account for fixed readelf no longer emitting spurious newlines
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 with -W. (forwarded request 512652 from rguenther)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>512653</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="248" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>ef7460119d56861f0f3e040c93d219b7</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1505331181</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>521004</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="249" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c09dfef963f0c66a1ab9281906a634b8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1508316202</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>533089</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="250" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6e357e7003234752a0bd39ffd09e417b</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1509722458</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Add usr-lib-sysimage-rpm.patch to locate rpmdb to
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 /usr/lib/sysimage/rpm after discussions with upstream
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- Migrates existing rpmdb in /var/lib/rpm to /usr/lib/sysimage/rpm
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>537210</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="251" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>d6b75e2dda4d4cfde6bcf2dfd393fbcd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1509965081</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>539253</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="252" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>68bbad27c87f1b4fb885ec5ea8441ac1</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1511346057</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Introduce new %_fillupdir macro for fillup-templates location
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- Set %_fillupdir macro to /usr/share/fillup-templates
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- Change fillup macros to support new %_fillupdir in addition
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 to old /var/adm/fillup-templates location
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
- Make %post compatibility symlink creation more resiliant</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>543847</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="253" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b9cb83c171ee88ed35c45060cb312dd0</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.13.0.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1512041510</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>545077</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="254" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3d11a0ac27a601a8980aa62ff9b7e190</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1515875590</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>561871</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="255" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>0bb2901661ff29e5946c6510880a70e3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.0</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1516970054</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- fix debugedit relocation offset computation (boo#1076819)
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 new patch: debugedit-bnc1076819.diff</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>568126</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="256" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>954bd887ca2e03779f399760ba1fd8a8</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1518094945</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>573718</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="257" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>3dae37559e4e169079302a29c936deaa</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1519396093</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>579024</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="258" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>aadb978379642686f4d2ac9018a155dc</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1520414941</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>581945</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="259" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>b0532d12fbbc0c1cd43af44b25f4a4a3</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1522750260</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>591876</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="260" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>dc8139e35574ffe18b6170d6677e570a</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1523346749</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>maxlin_factory</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>593983</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="261" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>060d436872a7afe8bc849358fdb13724</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1524400992</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>598478</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="262" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>20c44a5f59631ead9b9a86ec1e58989e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1525959864</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>605141</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="263" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c6457349a5e871cdce6fa65fb5d7c29c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1530001744</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>617098</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="264" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>96352d690381ffcae3fb8f49b790a207</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1534543813</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>629333</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="265" vrev="10">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>341213913fa88e1d76815404aeb0ce34</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1538377316</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>636381</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="266" vrev="11">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>6d889da682bf02bce499f935cb27d4ab</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1539250780</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Update dwz-compression.patch to latest git trunk</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>639654</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="267" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2f8eee4cd69e8ce3c0f7ad99ea2d8527</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1540818822</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- update to rpm-4.14.2.1</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>643707</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="268" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>2815b021bd5018fa54c39083344326ab</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1544440925</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>653626</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="269" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>abbb9c9b5d4e719381798a3979360109</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1548769107</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- update macrosin.diff: Set cutoff date to SLE12 GA to remove
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 changelogs from 2009-2014 from the generated RPMs.</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>665319</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="270" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>a292b1dae5cecbf92c2b62835cd7fa00</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1550149837</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>672489</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="271" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>fb72c09065ba6f4f95707622fe678a32</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1556913987</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>-></comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>697576</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="272" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>728707d60e7e02238b467aa66aeb45be</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1563017596</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Add support for zstd payloads and build_*flags macros
Bernhard M. Wiedemann 33b46d

Bernhard M. Wiedemann 33b46d
Note that this will require adding `Preinstall: libzstd1` to the `openSUSE:Factory` definition because libzstd is now a dependency of rpm itself.</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>709948</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="273" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>c6c9e02f762707ff4f9a70b1f213cd5d</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1566900033</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>- Add set-flto=auto-by-default.patch in order to utilize -flto=auto. (forwarded request 725489 from marxin)</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <requestid>725503</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 <revision rev="274" vrev="8">
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <srcmd5>18fda33f8d271c03ac9817a2a7941635</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <time>1566999671</time>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
  <comment>Revert to previous revision</comment>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
 <revision rev="275" vrev="9">
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
  <srcmd5>37a9f2b7f34cba3f96d14d66da73d28e</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
  <version>4.14.2.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
  <time>1571653480</time>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
  <comment></comment>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
  <requestid>732635</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 9cd258
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
 <revision rev="276" vrev="1">
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
  <srcmd5>7e19e72a51b0564b9c25d72c5d76994c</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
  <time>1578674843</time>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
  <comment>- update to rpm-4.15.1</comment>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
  <requestid>755878</requestid>
Bernhard M. Wiedemann eb41fd
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
 <revision rev="277" vrev="2">
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
  <srcmd5>c0d13fdbad36ccbed7219fbb541a46d5</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
  <time>1584643205</time>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
  <comment>Use libgcrypt as crypto library, switch to ndb database</comment>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
  <requestid>769573</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 018f1b
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
 <revision rev="278" vrev="3">
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
  <srcmd5>ea8dce331335f96146f22a2043985d35</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
  <time>1585087642</time>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
  <comment>Follow one level of symlink indirection when converting the rpm database [bnc#1167537]
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
Note that this is IMPORTANT and should go into Factory fast: without
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
it, updates to Tumbleweed may end up with a broken rpm database.
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
See bugzilla 1167537 for the gory details.</comment>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
  <requestid>787932</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 6f42b1
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
 <revision rev="279" vrev="4">
Bernhard M. Wiedemann 88e749
  <srcmd5>0cbf0a12532f9b0765d288b0d7cda1ed</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
  <time>1586368447</time>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
  <comment>- Initialize the libgcrypt library [bnc#1167343]</comment>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
  <requestid>791720</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 88e749
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
 <revision rev="280" vrev="5">
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
  <srcmd5>133d57e28fa59b334193b6e94a8102b4</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
  <time>1587324898</time>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
  <comment>- Fix verification of DSA2 signatures with libgrcypt [bnc#1165731]</comment>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
  <requestid>793802</requestid>
Bernhard M. Wiedemann 4b0d85
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
 <revision rev="281" vrev="6">
Bernhard M. Wiedemann dbd852
  <srcmd5>6d103b0d44c5718ae74d1ffd507f12fd</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
  <time>1593458057</time>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
  <comment>- temporarily back out change of %_libexecdir to /usr/libexec
Bernhard M. Wiedemann dbd852
Bernhard M. Wiedemann dbd852
- Update rpmconfigcheck: Remove bashism and use /bin/sh instead of
Bernhard M. Wiedemann dbd852
 /bin/bash.
Bernhard M. Wiedemann dbd852
Bernhard M. Wiedemann dbd852
- update auto-config-update-aarch64-ppc64le.diff (bsc#1170849):
Bernhard M. Wiedemann dbd852
 * only update if hostarch isn't there
Bernhard M. Wiedemann dbd852
Bernhard M. Wiedemann dbd852
- Remove ocaml-find-provides.sh, ocaml-find-requires.sh, fileattrs/ocaml.attr
Bernhard M. Wiedemann dbd852
 ocaml(NAME) = HASH is now handled in ocaml-rpm-macros (bsc#1154874)</comment>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
  <requestid>817222</requestid>
Bernhard M. Wiedemann dbd852
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
 <revision rev="282" vrev="7">
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
  <srcmd5>47d15f14d134d5076f7bf0fdb0a91e54</srcmd5>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
  <version>4.15.1</version>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
  <time>1598340676</time>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
  <user>dimstar_suse</user>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
  <comment>- Default to zstd compression (level 19).
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
 * modified patch: macrosin.diff
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
- Set %_libexecdir to /usr/libexec
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
 * modified patch: platformin.diff</comment>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
  <requestid>819007</requestid>
Bernhard M. Wiedemann ea4be8
 </revision>
344f55
 <revision rev="283" vrev="8">
344f55
  <srcmd5>8a3a9aa76e6446cc92ef174ce1382112</srcmd5>
344f55
  <version>4.15.1</version>
344f55
  <time>1603369192</time>
344f55
  <user>dimstar_suse</user>
344f55
  <comment>- Backport FA_TOUCH fixes from upsteam [bnc#1175025] [bnc#1177428]</comment>
344f55
  <requestid>842515</requestid>
344f55
 </revision>
ee825d
 <revision rev="284" vrev="1">
ee825d
  <srcmd5>293076cb2f0c72449ba431401c46cb2b</srcmd5>
ee825d
  <version>4.16.0</version>
ee825d
  <time>1610303880</time>
ee825d
  <user>dimstar_suse</user>
ee825d
  <comment>- update to rpm-4.16.0</comment>
ee825d
  <requestid>861385</requestid>
ee825d
 </revision>
ef05fe
 <revision rev="285" vrev="2">
ef05fe
  <srcmd5>253033e20bd313b25a008a41815dded9</srcmd5>
ef05fe
  <version>4.16.0</version>
ef05fe
  <time>1612272259</time>
ef05fe
  <user>dimstar_suse</user>
ef05fe
  <comment>- Add explicit requirement on python-rpm-macros to avoid widespread
ef05fe
 breakage by package mistakenly ignoring their requirement of
ef05fe
 python-rpm-macros (bsc#1180125). (forwarded request 864326 from mcepl)</comment>
ef05fe
  <requestid>864328</requestid>
ef05fe
 </revision>
ef05fe
 <revision rev="286" vrev="3">
ef05fe
  <srcmd5>579e242641bcbd54138500028eb125be</srcmd5>
ef05fe
  <version>4.16.0</version>
ef05fe
  <time>1613427016</time>
ef05fe
  <user>dimstar_suse</user>
ef05fe
  <comment>- Use shipped config.sub/config.guess instead of stone-aged from libtool
ef05fe
- auto-config-update-aarch64-ppc64le.diff: update grep regex (forwarded request 870226 from Andreas_Schwab)</comment>
ef05fe
  <requestid>870434</requestid>
ef05fe
 </revision>
ef05fe
 <revision rev="287" vrev="4">
ef05fe
  <srcmd5>a1d0c34d49337a95597c66b6308ed8b9</srcmd5>
ef05fe
  <version>4.16.0</version>
ef05fe
  <time>1615489611</time>
ef05fe
  <user>dimstar_suse</user>
ef05fe
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
ef05fe
  <requestid>877741</requestid>
ef05fe
 </revision>
ef05fe
 <revision rev="288" vrev="1">
ef05fe
  <srcmd5>b23af4a472c2353a0ac79253b09efcc2</srcmd5>
ef05fe
  <version>4.16.1.3</version>
ef05fe
  <time>1618859135</time>
ef05fe
  <user>dimstar_suse</user>
ef05fe
  <comment>change dump_posttrans mechanism to imply --noposttrans</comment>
ef05fe
  <requestid>884038</requestid>
ef05fe
 </revision>
ef05fe
 <revision rev="289" vrev="2">
ef05fe
  <srcmd5>538375daaa742dfd1be37fa392654e7a</srcmd5>
ef05fe
  <version>4.16.1.3</version>
ef05fe
  <time>1619652982</time>
ef05fe
  <user>dimstar_suse</user>
ef05fe
  <comment>- Use --dwz-single-file-mode for packages that use
ef05fe
 baselibs.conf mechanism.
ef05fe
- Add add-dwz-single-file-mode-option.patch patch. (forwarded request 886611 from marxin)</comment>
ef05fe
  <requestid>887970</requestid>
ef05fe
 </revision>
ef05fe
 <revision rev="290" vrev="3">
ef05fe
  <srcmd5>afea8c8fd4310f92cdf9aeb68e55ba64</srcmd5>
ef05fe
  <version>4.16.1.3</version>
ef05fe
  <time>1622536359</time>
ef05fe
  <user>dimstar_suse</user>
ef05fe
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
ef05fe
  <requestid>894744</requestid>
ef05fe
 </revision>
dfdd5e
 <revision rev="291" vrev="1">
dfdd5e
  <srcmd5>c55011a96cc2b7f3051477f2d3182794</srcmd5>
dfdd5e
  <version>4.17.0</version>
dfdd5e
  <time>1635167802</time>
dfdd5e
  <user>dimstar_suse</user>
dfdd5e
  <comment>update to rpm-4.17.0</comment>
dfdd5e
  <requestid>923520</requestid>
dfdd5e
 </revision>
0dcfb2
 <revision rev="292" vrev="2">
0dcfb2
  <srcmd5>9e1623dd316765f3905f186b49c9c32f</srcmd5>
0dcfb2
  <version>4.17.0</version>
0dcfb2
  <time>1635956709</time>
0dcfb2
  <user>dimstar_suse</user>
0dcfb2
  <comment>Switch to threaded zstd compression with a pool of 8 threads</comment>
0dcfb2
  <requestid>928134</requestid>
0dcfb2
 </revision>
abe6c3
 <revision rev="293" vrev="3">
abe6c3
  <srcmd5>463a56d0693cbfa916d1ac43c4068ece</srcmd5>
abe6c3
  <version>4.17.0</version>
abe6c3
  <time>1644099772</time>
abe6c3
  <user>dimstar_suse</user>
abe6c3
  <comment>- invoke find-lang.sh with bash, it is a bash script (bsc#1195391) 
abe6c3
abe6c3
- switch to glibc-locale-base to reduce system installation size
abe6c3
 by ~220MB (bsc#1195390)
abe6c3
abe6c3
- Update OCaml requires/provides generators to ignore cmxs
abe6c3
 new patch: ocaml-cmxs.diff</comment>
abe6c3
  <requestid>950425</requestid>
abe6c3
 </revision>
830dbb
 <revision rev="294" vrev="4">
830dbb
  <srcmd5>8a86acbf40a3b2c3ab277b45bb3fd12e</srcmd5>
830dbb
  <version>4.17.0</version>
830dbb
  <time>1645561055</time>
830dbb
  <user>dimstar_suse</user>
830dbb
  <comment>- Fix minimize_writes not minimizing writes since 4.15 regression</comment>
830dbb
  <requestid>955873</requestid>
830dbb
 </revision>
e7c455
 <revision rev="295" vrev="5">
e7c455
  <srcmd5>fd3f691c73c3e190a69ef43bcde0c97a</srcmd5>
e7c455
  <version>4.17.0</version>
e7c455
  <time>1647532873</time>
e7c455
  <user>dimstar_suse</user>
e7c455
  <comment>-></comment>
e7c455
  <requestid>961665</requestid>
e7c455
 </revision>
227a21
 <revision rev="296" vrev="6">
227a21
  <srcmd5>6ba620b6ab4ef6f007868e4fbc4c1efe</srcmd5>
227a21
  <version>4.17.0</version>
227a21
  <time>1650735895</time>
227a21
  <user>dimstar_suse</user>
227a21
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
227a21
  <requestid>971138</requestid>
227a21
 </revision>
a639ab
 <revision rev="297" vrev="7">
a639ab
  <srcmd5>cf372c7d9a416d8664aef9cb62b355d5</srcmd5>
a639ab
  <version>4.17.0</version>
a639ab
  <time>1651784657</time>
a639ab
  <user>dimstar_suse</user>
a639ab
  <comment>- update rpm-shorten-changelog.diff: fix shortening of changelog,
a639ab
 the non-primary binary packages had the full changelog
a639ab
- update macrosin.diff: remove binarychangelog cutoff setting,
a639ab
 this comes from rpm-config-SUSE now</comment>
a639ab
  <requestid>973837</requestid>
a639ab
 </revision>
ffd279
 <revision rev="298" vrev="8">
ffd279
  <srcmd5>14db4561d0a29a85c550b1c2135e9c94</srcmd5>
ffd279
  <version>4.17.0</version>
ffd279
  <time>1656145412</time>
ffd279
  <user>dimstar_suse</user>
ffd279
  <comment>Automatic submission by obs-autosubmit</comment>
ffd279
  <requestid>984473</requestid>
ffd279
 </revision>
ef651c
 <revision rev="299" vrev="9">
ef651c
  <srcmd5>bb1c7a1511a1d6c0273c58e14855871e</srcmd5>
ef651c
  <version>4.17.0</version>
ef651c
  <time>1656511211</time>
ef651c
  <user>dimstar_suse</user>
ef651c
  <comment>- make patches git quiltimport friendlier (forwarded request 985294 from lnussel)</comment>
ef651c
  <requestid>985299</requestid>
ef651c
 </revision>
Bernhard M. Wiedemann 33b46d
</revisionlist>